Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet i Stockholms län 100 år

Organisationsfrågor I år är det 100 år sedan fackföreningsrörelsen i Stockholm tog beslutet att samla alla stadens organiserade arbetare och bilda Stockholms Fackliga Centralorganisation. Det som idag är LO-distriktet i Stockholms län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det var under en bister februaridag 1919 som det allra första mötet för att bilda en facklig centralorganisation i Stockholm hölls. Sammankallande var herr Charles Johansson, Transportarbetarnas samorganisation som bjudit in samtliga samorganisationer i Stockholm som var anslutna till Landsorganisationen. De närvarande vid mötet, förutom Transportarbetarna, var Metallindustriarbetareförbundets samorganisation, Stockholm Stads arbetares samorganisation, Byggnadsfackens samorganisation, Bageri & Konditoriarbetarnas samorganisation, Handelsarbetarnas samorganisation samt Förenade förbundens samorganisation. 

Syftet var att samla de olika fackens medlemmar för ett intimare samarbete, att arbetare oberoende av facktillhörighet skulle närma sig varandra och att en facklig centralorganisation skulle vara ett utomordentligt bra verktyg att kunna förena dessa.

Mötet röstade för ett bildande och därefter tillsattes en kommitté vars uppdrag var att uppföra förslag till stadgar, planera och förverkliga uppgifterna för en facklig centralorganisation. Planer som realiserades under våren 1919.

Och de viktiga uppgifterna för den fackliga centralorganisationen som diskuterades den våren var bl a att de olika fackliga grupperna skulle stödja varandra vid konflikter och att den tvärfackliga organisationen skulle fungera som en slags samordnare för gemensamt agerande. Den fackliga upplysningsverksamheten och det fackliga skolningsarbetet var också heta frågor som diskuterades och där man såg att den tvärfackliga centralorganisationen skulle kunna fungera som en plattform.

Centralorganisationens uppgift skulle även vara att ”leda demonstrationer och massaktioner”. Och redan under våren 1919 diskuterades anslutningsgraden. Centralorganisationen sågs som en instans att kunna hjälpa facken att organisera arbetare i yrkesgrupper med låg anslutningsgrad.

100-årsjubilieum 2019

I år 2019 är det alltså 100 år sedan vi bildades och det kommer att uppmärksamma på olika sätt. Mycket har hänt under åren som gått. Utvecklingen har gått framåt, arbetsmarknaden och samhället har genomgått förändringar och förutsättningar och levnadsvillkor är annorlunda. Men de grundläggande uppgifterna för den fackliga samordningen är i mångt och mycket desamma då som nu.

LO-distriktet i Stockholms län har för avsikt att under året både fira, minnas och uppmärksamma dessa 100 år. Det stora firandet kommer att ske med en fest i anslutning till LO-distriktets årsmöte den 10 april. Under året kommer vi också att anordna seminarier som kretsar kring LO-distriktets historia samt stadsvandringar i arbetarrörelsens kvarter med anknytning till jubiléet. Mer information och inbjudningar kommer att förmedlas här och via våra övriga kanaler allt eftersom. Håll utkik!