Fråga facket Fråga facket

Ny rapport - Upphandlingsindex 2020

Välfärd Kommunerna i länet brister i sitt arbete med upphandling. Nio av tio har inte tillräckliga resurser för att följa upp att de får vad de betalar för. Det visar en ny undersökning från LO-distriktet i Stockholm, som vill att politikerna ska ta ett större ansvar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Bristande kontroller av leverantörer innebär att fusk inte upptäcks. Kommunerna riskerar att bidra till osund konkurrens, att skattemedel slösas bort och försämrade anställningsvillkor. Politikerna i länets kommuner måste prioritera upphandling högre, säger Sophia Andersson, ombudsman på LO-distriktet i Stockholm.

LO-distriktet i Stockholms län har för åttonde året i rad granskat rutiner och kontroller vid offentlig upphandling i länets kommuner. Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor, tjänster och entreprenader för över 800 miljarder kronor. Kommunerna står för en stor del och vilka rutiner de har spelar stor roll att skattemedel inte ska gå till oseriösa företag.

I flera kommuner i länet brister rutinerna vid kontroller i samband med att upphandling sker, men också vid löpande uppföljning av kommunens leverantörer. Exempelvis uppger fyra av tio att de inte har någon skriftlig rutin för att hantera onormalt låga anbud och endast fyra av tio kommuner i länet kontrollerar löpande att alla underleverantörer betalar skatter och avgifter. Nio av tio kommuner svarar också att de inte har tillräckliga resurser för att följa upp de krav som ställts i avtalen på vad leverantörerna ska leverera.

Sammantaget innebär resultaten att politikerna har begränsat inflytande över de upphandlar som görs i kommunen. Politiska beslut om upphandlingsunderlagen är ovanligt. Politikerna har ett ännu mer begränsat inflytande när det kommer till att utforma dokumenten. Tre av tio kommuner uppger att politiker aldrig deltar.

LO-distriktet pekar ut flera åtgärder och vill bland annat se att politikerna blir mer delaktiga och avsätter mer resurser och att de inrättar policys som pekar ut hur och när kontroller av om leverantörerna levererar enligt avtal ska genomföras.

– Nyckeln till att förbättra kontrollerna kopplat till upphandling ligger i politikernas händer. Politikerna bär ansvaret för att se till att rutinerna och resurserna är tillräckliga. Alla tjänar på en upphandling som främjar en sund konkurrens och goda villkor för anställda, säger Sophia Andersson.

Ladda ned och läs hela rapporten med förslag till åtgärder och rekommendationer.

Tyresö kommun hamnar högst i rankingen, här hittar ni alla kommunernas svar

Om undersökningen
En enkät skickades till länets 26 kommuner under hösten 2020. 21 kommuner valde att delta. Enkäten sändes till ansvarig tjänsteman för upphandling. Svaren på 11 av de 19 frågorna betygssattes, och utifrån detta rankades kommunerna. 

Ytterligare upplysningar: 
Sophia Andersson, ombudsman
072-550 55 11
sophia.andersson@lo.se

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.